1920x300

Projelerimiz

 

Yerel Sivil Toplum Kuruluşları Hibe Programı, Sivil Toplum Destek Programı’nın bir bileşeni olarak başlatılmış olup politika diyaloğuna daha aktif katılımları için yerel STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’deki STK’lar arasında diyalog ve ortaklıkların geliştirilmesi ile operasyonel kapasitelerinin iyileştirilmesine yönelik projelerin sonuçlarının sürdürülebilirliğini ve devamlılığını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR

Bu Teklif Çağrısının genel amacı, yerel STK’ların politika belirleme ve karar verme süreçlerine daha aktif ve demokratik katılımlarını sağlamak için kapasitelerini güçlendirmektir. Bu Teklif Çağrısının özel amacı, yerel STK’ların İdari, Savunuculuk ve İletişim becerilerini geliştirerek politika belirleme diyaloglarına daha etkin katılımlarını sağlamaktır.

Bu kapsamda Derneğimizin yürütmekte olduğu "YALNIZ DEĞİLSİNİZ UBED SİZİNLE" adlı projemiz  02 Ocak 2019 tarihinde başlamış olup 12 ay sürecektir.

Projenin genel hedefi UBED’in hak savunuculuk, paydaşlarla işbirliği ve engellilik konusunda temsil kabiliyeti kapasitelerinin geliştirilmesidir. Projenin özel hedefleri arasında; UBED’in kamu kurumlarıyla işbirliğinin artırılması, daha tanınır hale gelmesi ve hak temelli çalışmalarının güçlenmesi yer almaktadır. Projenin Temel Faaliyetleri:- Kurumsal kültür eğitimi ve stratejik planlama. - Çevrimiçi iletişim/portföy yazılımı geliştirilmesi. - Kurumsal tanıtım faaliyetleri. - Engelli hakları için mobil uygulama geliştirilmesi. - Engelli Öğrenciler ve Aileleri Festivali. - UBED tanıtım günleri.

Projenin Beklenen Çıktıları:

 • UBED için 5 yıllık plan geliştirildi.
 • 30 dernek üyesi TÜSSİDE’de eğitim aldı.
 • Mobil uygulama geliştirildi.
 • Tanıtım filmi, 5000 broşür, 3000 kurumsal faaliyet kitapçığı kamuoyuyla paylaşıldı.
 • 1000 öğrenci festivale katılım sağladı.

Proje İş Paketleri:

 1. Kurumsal Kültür Eğitimleri ve Stratejik Plan Hazırlanması
 2. Online iletişim/portfolyo yazılımı
 3. Kurumsal tanıtım malzemeleri hazırlama; (film, broşür, afiş, kitapçık vb.)
 4. Engellilik hakları için "Mobil Uygulama” yazılımı
 5. Engelli Öğrenciler ve Aileler Şenliği
 6. UBED tanıtım günleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Bildirgesi'ne göre, engelli kişi “tamamen veya kısmen, doğuştan gelen ya da gelmeyen fiziksel ya da zihinsel kabiliyetlerindeki eksikliğin bir sonucu olarak normal bireysel ve/veya sosyal yaşamın gereklerini tek başına halledemeyen kişi” olarak tanımlanmaktadır.

Sosyal bütünleşme; tüm çocukların ve gençlerin kişisel gelişimine katkı sağlayarak engellerinin doğasını ve ciddiyetini önemsemeden topluma katılmalarını gerektirir. 20 Aralık 1993 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında düzenlenen Engelliler için Fırsatların Eşitleştirilmesine İlişkin Standart Kurallar, 48/96 sayılı kararda, engellilerin topluma eşit olarak dâhil olmaları için belirli ön koşulların yerine getirilmesi gereklerinden bahsetmektedir. Engellilere yönelik ayrımcılık, toplum gündemine alınmalı ve topluma kendini sorgulama imkânı verilmelidir.

- Sosyal izolasyon,
- Ayrımcılığa maruz kalma,
- Engel durumlarıyla başa çıkma becerisinin eksikliği,
- Sosyal destek eksikliği gibi nedenlerden dolayı özel gereksinimli bireye sahip aileler;

 • “Engelliliği reddetme”
 • “Yaşam memnuniyetsizliği” yaşamaktadırlar.

Proje, bu problemleri çözmeye odaklanmaktadır.

 

Projemizin genel amacı, özel gereksinimli bireye sahip ailelerin “yaşam doyumu ve öznel iyi oluş halleri”ni arttırmak ve “yaşamın zorluklarıyla” başa çıkma becerilerini geliştirmektir.

PROJE FİKRİ ÇIKTILARI


 

                              Proje Sunumu

 

Detaylı Bilgi İçin Proje Web Sayfamızı ziyaret ediniz...

 

Erasmus+ Programı - Stratejik Ortaklık Projesi / 2015-1-TR01-KA204-022361

 

Proje Açıklaması
 

Genel Bilgiler
"My school is my home now"  EU28'deki tıbbi ve / veya engellilik durumları nedeniyle özel eğitim gerektiren çocukların eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayıp; evde eğitim alan çocuklara hitap etmektedir. 
AB28 ülkelerindeki okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektriren çocukların %6'sının fiziksel ve akademik gelişimleri açısından mağdur oldukları tahmin edilmektedir.
Özellikle Türkiye, 12 yıllık zorunlu düzenlemeleri ile, konu alanındaki hem öğretmenler hem de veliler eğitim ve destek malzemesine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca diğer AB ülkelerinde - eğitim süreçlerinde uzman ortakları; olarak velilerin katılımı konusunda yüksek teorik görüş birliği olmasına rağmen-tam katılım, uzmanlar bazen gerekli metodolojik becerileri( örnek ailelerin okulöncesi eğitimde "Aile Destek Planları"nın nasıl yapılacağı) olmadığından, gerçekleşmemiştir.  
"My school is my home now" AB ülkeleri arasında mevcut bilgi ve becerilerin, özellikle Türkiye'deki okul idaresi, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik transferi üzerinde odaklanır (Eurlyaid ve ebeveyn derneği Bosk).
Amaçları
"My school is my home now" normal okulda eğitim alamayıp; evde eğitim almak zorunda olan çocukları ev ortamında daha iyi desteklemek için öğretmen ve özel eğitim uzmanların bilgilerini ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.
"My school is my home now" (özellikle BİT temelli) bilgi materyali sağlayarak aile ve uzmanlar arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflemektedir. 
"My School is my home now" evde eğitim ile karşı karşıya olan öğretmen ve ebeveynler ve çocukları için destek sağlar.
"My School is my home now"  öğretmenlerin yeterlilikleri ve ailelerin öğrenme durumlarını arttırmayı şu yollarla hedeflemektedir: 

 • Bireysel aile destek planları geliştirme(IFSP)'ye odaklanma
 • Öğretmenler için eğitim metodolojisi
 • Öğrenciler ve öğretmenler için online eğitimsel kaynaklar oluşturma.

Hedef Gruplar
Engelli çocuğu olan aileler ya da okula düzenli devamı engelleyen sakatlık veya benzer önemli sağlık durumu olan çocukların aileleri.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için destek eğitim hizmetlerini sürdüren öğretmen/eğitimciler
Fikri Çıktılar
1.  Web Sayfası( UBED) tüm öğrenme süreçleri için web sayfası (tüm dillerde TR, EN, DE, NL)
2) web tabanlı ve / veya mevcut uzaktan eğitim kiti (TR, EN, DE,NL),: Bu eğitim seti,yararlanıcılara engelli öğrencilerin iletişim, sosyal destek ve eğitimlerin entegrasyonlarını kolaylaştıran dijital teknoloji olanakları hakkında genel bilgi verecektir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) engelli öğrencilerin önüne çıkan bariyerlerin üstesinden gelmeye katkıda bulunacak erişimi artırma potansiyeline sahiptir. Yazılımda, görsel ve canlı işlem (video vb.) kullanılacaktır: adapte metin, uzaktan eğitim ilkeleri, stratejileri ve resimleri.
3) Evde eğitim alan çocuğu olan ailelerin ihtiyaçlarına ilişkin araştırma: evde eğitim alan engelli birey aileleri
AB: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci aileleri
    - karşılaştıkları sorunlar
    - Eğitim ihtiyaçları,
    - Sosyal ihtiyaçlar,
    - Çözüm önerileri
bu konularla ilgili araştırma yapılacaktır.
4)  Ailelere psiko sosyal destek eğitim materyalleri(TR, EN, DE, NL): İçerik aileyi desteklemek için hazırlanacaktır.
içerik engellilik, travma ve travma ile başa çıkma süreçleri, iletişim yöntemleri engelli kişilerin yasal hakları.. vb. gibi konulardan oluşacaktır.
Bu materyal aynı zamanda engelli yetişkinlerin aileleri ile çalışanların engellilik konusunda gelişimlerine profesyonelce katkıda bulunacak öğretim yöntemlerini içerecektir.
5) Öğretmen Eğitim Seti (TR, EN, DE,NL): Eğitim Rehberi/Müfredat:  Engelli öğrenciye eğitim veren öğretmenin kariyer gelişimi ve engelli öğrencisi olan aileye desteklemek için rehber.
Beklenen  Etki
"My School is my home now" aileler ve çocuklar ile işbirliği içinde olan öğretmenlerin yeterliklerini artırır ve çocukları daha yüksek eğitim çıktıları almaya yönlendirir.
Konsorsiyum
TR, AT, DE, LU ve NL dahil çok sektörlü ve çok coğrafi ortaklık.


www.evdeegitim.eu

Derneğimiz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından finanse edilen ERASMUS+ programı kapsamında (2015-2017) bir Avrupa Birliği projesi yürütmüştür

KAPSAYICI AVRUPA'DA İŞİTME ENGELLİ OLMAK:

Projede, yetişkin isitme engellilerin sosyal ve profesyonel uyum/bütünleşme/entegrasyon şanslarını arttırmak amaçlanmıştır.

Projenin Ortakları:

Koordinatör : ANPEDA Virgil Florea-ROMANYA
Centrum Edukacji i Wsparcia “Res- GEST” / POLONYA
Gehörlosenverband Hamburg e.V. / ALMANYA
NKIC NPND v SR Narodne komunikacne a informacne centrym nepocujucich a nedoslychavyvh v SR / SLOVAKYA

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

Derneğimiz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından finanse edilen GRUNDTVIG programı kapsamında 2013-2015) bir Avrupa Birliği projesi yürütmüştür.

 

 

 

 

"Hikayeler ve Sporla Çocuk Dünyası" projemizin amacı, işitme engelli çocukları olan veya kendileri işitme engelli olan ebeveynlere ana babalık becerileri kazandırmaktır.

 

Hikayelerin kişiliği geliştirdiği bilindiğinden, ebeveynler çocuklarının eğitiminde hikayeleri sıklıkla kullanırlar. Hikayeler insanlığın umudunu açığa çıkarır, dinleyeni ahlaki yargılar oluşturmaya sevk eder ve zihinsel ve ahlaki süreçleri tetikler. Ancak ne yazık ki, hikayelerde sıklıkla işitme engelli kişilere karmaşık gelebilecek kelimeler ve gramer yapıları kullanılmaktadır.  Projemizin ürünü, işitme engelli çocukların ve ailelerinin metin, resim, işaret dili, stratejiler ve iki dilli eğitimin prensipleri gibi görsel dil süreçleri kullanılarak uyarlanmış hikayelerin bulunduğu bir kütüphanenin kurulması ve geliştirilmesidir.

İşaret Dilinde Çevrilmiş Hikayelerimiz
Hikaye Adı   TÜRKÇE Romanya Polonya Danimarka
Kazan Öldü (Nasreddin Hoca)  
Ye Kürküm Ye (Nasreddin Hoca)    
Kırmızı Başlıklı Kız  
Kızarmış Tavuk (Nasreddin Hoca)  

Çocukların eğitiminde etkili bir başka yol ise spordur. Bu sebeple projemizin diğer amacı, işitme engelli çocukların dünyasında sporun rolüne dair ebeveynlerin farkındalığını yaratmak, çocukların yarışmacı olarak işitme engellilerin sportif faaliyetlerinde aktif katılımını sağlamak ve ileriki yaşamlarında ise iyi bir spor izleyicisi olmasını sağlayacak programlar düzenlemektir.

İşitme engelli bireylerin eğitim alanlarındaki ailelerle çalışan uzmanların becerilerini geliştirmekde projenin oldukça önemli başka bir kazanımıdır.

Proje web sayfamız için tıklayınız...

 

Proje hakkında detayları aşağıdaki broşürümüzde bulabilirsiniz. (English version)